Warunki korzystania

Data ostatniej zmiany: 14 lipca 2022 r.

Niniejsze Warunki regulują korzystanie z tej Witryny internetowej („Witryna internetowa”), która jest witryną internetową spółki Astria Therapeutics, Inc. („Astria”, „my”, „nas”, „nasz”) i naszych podmiotów stowarzyszonych.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ ASTRIA, KTÓRA REGULUJE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY INTERNETOWEJ, UZYSKUJĄC DO NIEJ DOSTĘP LUB POBIERAJĄC JEJ ZAWARTOŚĆ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI I POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI SPÓŁKI ASTRIA.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI LUB POSTANOWIENIA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

Polityka prywatności; Całość umowy

Prywatność Użytkownika jest dla nas ważna. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności w celu zrozumienia naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, aby móc podjąć świadomą decyzję dotyczącą korzystania z Witryny internetowej. Korzystając z Witryny internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do informacji Użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności. Niniejsze Warunki, wraz z Polityką prywatności i wszystkimi innymi warunkami i politykami włączonymi do niniejszego dokumentu przez odniesienie, w tym wszelkimi zawiadomieniami prawnymi lub innymi warunkami opublikowanymi w Witrynie internetowej, stanowią całość umowy między Użytkownikiem a nami dotyczącej Witryny internetowej.

Zmiany Warunków

Spółka Astria może w dowolnym momencie zmodyfikować Witrynę internetową oraz zasady i warunki regulujące korzystanie z niej. Modyfikacje mogą być publikowane w Witrynie internetowej, a wszelkie takie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie. Poprzez dalsze korzystanie z Witryny internetowej po wprowadzeniu takich zmian Użytkownik akceptuje takie zmiany. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje niniejszych Warunków, jedynym środkiem przysługującym Użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z Witryny internetowej.

1. Zakres korzystania: Spółka Astria umożliwi Użytkownikowi przeglądanie i korzystanie z Witryny internetowej za pomocą indywidualnego urządzenia do celów informacyjnych i niekomercyjnych. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, żadna część jakiejkolwiek treści lub oprogramowania w Witrynie internetowej nie może być kopiowana, pobierana lub przechowywana w systemie pobierania w jakimkolwiek innym celu, ani nie może być rozpowszechniana w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Astria. Użytkownik rozumie, że spółka Astria może przerwać, zmienić lub ograniczyć korzystanie z Witryny internetowej z dowolnego powodu bez powiadomienia.

2. Brak gwarancji: WSZELKIE TREŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. SPÓŁKA ASTRIA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WERYFIKACJĘ WSZELKICH INFORMACJI PRZED ICH WYKORZYSTANIEM. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. SPÓŁKA ASTRIA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z WITRYNY INTERNETOWEJ W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE WSZELKICH NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE WSZELKIE TREŚCI, KTÓRE MOŻE POBRAĆ Z WITRYNY INTERNETOWEJ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W JURYSDYKCJACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI.

3. Ograniczenie odpowiedzialności; Zwolnienie: UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAWARTYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. SPÓŁKA ASTRIA, W IMIENIU SWOIM I SWOICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, SPONSORÓW, LICENCJODAWCÓW ORAZ ODPOWIEDNIO SWOICH LUB ICH DYREKTORÓW, CZŁONKÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI, WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA ONA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB Z INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH SZKÓD SPOWODOWANYCH LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANYCH Z UZYSKANIEM DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ, NAWET JEŚLI SPÓŁKA ASTRIA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU POLEGANIA PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH UZYSKANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI BĄDŹ OPÓŹNIENIAMI W PRZESYŁANIU INFORMACJI DO LUB OD UŻYTKOWNIKA, PRZERWAMI W POŁĄCZENIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ LUB WIRUSAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE SPOWODOWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZANIEDBANIEM, DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ, PANDEMIĄ LUB PODOBNYMI ZDARZENIAMI, AWARIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM BĄDŹ NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM DO WITRYNY INTERNETOWEJ LUB POWIĄZANYCH INFORMACJI BĄDŹ PROGRAMÓW.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ UWOLNIĆ, ODCIĄŻYĆ OD I NA ZAWSZE ZWOLNIĆ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, SPÓŁKĘ ASTRIA ORAZ NASZYCH SPONSORÓW, LICENCJODAWCÓW, DYREKTORÓW, UDZIAŁOWCÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, POŚREDNIKÓW I DOSTAWCÓW, A TAKŻE ICH NASTĘPCÓW PRAWNYCH I CESJONARIUSZY ORAZ WSZYSTKIE INNE POWIĄZANE OSOBY LUB PODMIOTY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH PRAW, ROSZCZEŃ, SKARG, POZWÓW, ŻĄDAŃ, POWÓDZTW, POSTĘPOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, OPŁAT PRAWNYCH, KOSZTÓW I WYPŁAT JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZNANYCH LUB NIEZNANYCH, KTÓRE OBECNIE ISTNIEJĄ LUB W PRZYSZŁOŚCI POWSTANĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ ZAWARTOŚCI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM KALIFORNII, ZRZEKA SIĘ PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH MU NA MOCY PARAGRAFU 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII, KTÓRY STANOWI: „OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL LUB STRONA ZWALNIAJĄCA NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W MOMENCIE DOKONYWANIA ZWOLNIENIA I KTÓRE, GDYBY BYŁY MU ZNANE, MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM LUB STRONĄ ZWOLNIONĄ” (LUB JAKIEGOKOLWIEK RÓWNOWAŻNEGO PRZEPISU USTAWOWEGO O PODOBNYM ZNACZENIU LUB ZAMIARZE). JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANU INNEGO NIŻ KALIFORNIA, WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WARUNKÓW I OCHRONY WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W JEGO STANIE, KTÓRE MAJĄ PODOBNE ZNACZENIE LUB CEL.

4. Zwolnienie z odpowiedzialności: Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, chronić i zwolnić z odpowiedzialności naszą Spółkę, nasze podmioty stowarzyszone, sponsorów oraz naszych i ich niezależnych kontrahentów, usługodawców, konsultantów, dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli, a także odpowiednie strony trzecie (np. licencjodawców, partnerów i reklamodawców) (zwane łącznie „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) przed wszelkimi faktycznymi lub grożącymi pozwami, żądaniami lub roszczeniami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi odszkodowaniami, kwotami ugód i uzasadnionymi honorariami prawników) wniesionymi przeciwko Stronom zwolnionym z odpowiedzialności, wynikającymi z lub odnoszącymi się do: (a) korzystania przez Użytkownika z Witryny internetowej, treści w niej zawartych, Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) lub jakichkolwiek innych informacji (w tym Informacji zwrotnej, zgodnie z definicją poniżej) dostępnych w Witrynie internetowej; (b) postępowania Użytkownika; (c) niewykonania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków (w tym między innymi naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków); i/lub (d) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich.

5. Znaki towarowe: Znaki towarowe, logo i znaki usługowe (zwane łącznie „znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynie internetowej są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Astria i innych podmiotów. Żadne informacje zamieszczone w Witrynie internetowej nie powinny być interpretowane jako przyznanie, poprzez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do znaków towarowych. Nieuprawnione wykorzystanie jakiegokolwiek znaku towarowego może stanowić naruszenie federalnych i stanowych przepisów dotyczących znaków towarowych.

6. Prawa autorskie: Niniejsza Witryna internetowa jest chroniona prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Z wyjątkiem informacyjnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, do którego Użytkownik został upoważniony powyżej, Użytkownikowi nie wolno modyfikować, powielać ani rozpowszechniać projektu lub układu Witryny internetowej, ani poszczególnych części projektu lub układu Witryny internetowej, ani logo spółki Astria, bez pisemnej zgody spółki Astria.

7. Łącza do zewnętrznych witryn internetowych: Witryna internetowa spółki Astria może zawierać łącza do witryn internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Witryny internetowe, do których prowadzą te łącza, nie znajdują się pod kontrolą spółki Astria, w związku z czym spółka Astria nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne w innych witrynach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą łączy zamieszczonych w tej Witrynie internetowej. Takie łącza nie oznaczają, że spółka Astria popiera materiały publikowane w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej. Użytkownik powinien mieć świadomość, że po opuszczeniu przez niego tej Witryny nasze warunki i zasady przestają obowiązywać. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi ochrony prywatności i gromadzenia danych każdej witryny internetowej, do której przechodzi z tej Witryny internetowej. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu żadnych praktyk w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa związanych z gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem informacji Użytkownika przez zewnętrzne witryny internetowe.

8. Brak łączy głębokich: Użytkownik zgadza się, że jest upoważniony do odwiedzania i przeglądania stron niniejszej Witryny wyłącznie na własny użytek osobisty oraz zobowiązuje się nie powielać, nie pobierać, nie publikować, nie modyfikować ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniać materiałów zawartych w niniejszej Witrynie internetowej, chyba że zostanie do tego wyraźnie upoważniony przez nas na piśmie. Użytkownik zgadza się również nie umieszczać łączy głębokich do Witryny internetowej w żadnym celu, chyba że zostanie do tego wyraźnie upoważniony przez nas na piśmie. Treści i oprogramowanie zawarte w tej Witrynie internetowej stanowią naszą własność lub własność naszych sponsorów, dostawców lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Na stronach Witryny internetowej zamieszczamy informację prawną i różne dane autorów, których nie można usunąć. Prosimy o nieusuwanie tej informacji, danych autorów ani żadnych dodatkowych informacji dołączonych do tej informacji i danych autorów.

9. Materiały przesłane przez Użytkownika: Niektóre obszary tej Witryny internetowej mogą pozwalać Użytkownikowi na dostęp do forów internetowych i przesyłanie wiadomości e-mail lub przekazywanie spółce Astria informacji zwrotnych w inny sposób. Udostępniamy Witrynę internetową wyłącznie jako dostawca usług, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w różnych przepisach prawa, w tym w ustawie o ochronie danych Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”) i paragrafie 230 ustawy o właściwym prowadzeniu komunikacji Communications Decency Act („CDA”). W związku z tym, chociaż zabraniamy pewnych działań w niniejszych Warunkach, nie kontrolujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści publikowanych, przechowywanych lub przesyłanych przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią („Treści Użytkownika”), ani z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód z nimi związanych, ani też nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, oszczerstwa, pominięcia, kłamstwa, obsceniczność lub wulgaryzmy, z którymi Użytkownik może się zetknąć podczas korzystania z Witryny internetowej. Użytkownik korzysta z Witryny internetowej na własne ryzyko. Jako dostawca usług interaktywnych nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, deklaracje lub treści dostarczane przez naszych użytkowników w jakiejkolwiek publicznej galerii, forum, na osobistej stronie domowej lub innym obszarze interaktywnym. Nie mamy obowiązku sprawdzania, edytowania ani monitorowania Treści Użytkownika publikowanych w Witrynie internetowej. Nie promujemy również, nie wspieramy, nie poświadczamy, nie zatwierdzamy, nie sponsorujemy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości, dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek Treści lub Informacji zwrotnej Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej). Ponadto spółka Astria ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania, usuwania, przenoszenia lub edytowania treści, w całości lub w części, przesłanych na fora, które według własnego uznania uzna za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne, naruszające własność intelektualną, prywatność lub inne prawa własności, naruszające niniejsze warunki lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Przesyłając treści, Użytkownik niniejszym udziela spółce Astria nieodwołalnego prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, publikowania, wykonywania, przesyłania i wyświetlania takich treści za pośrednictwem dowolnych mediów zgodnie z Polityką prywatności spółki Astria oraz zrzeka się wszelkich praw osobistych, które może posiadać do takich treści. Spółka Astria może, z zastrzeżeniem Polityki prywatności spółki Astria, wykorzystywać takie treści, w tym wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich treściach lub w inny sposób dostarczone przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka przekazu („Informacja zwrotna”), z dowolnego powodu.

10. Informacja zwrotna: Wszelkie Informacje zwrotne, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, automatycznie stają się naszą wyłączną własnością, a Użytkownik niniejszym przenosi na nas, na wyłączność i na całym świecie, wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich Informacjach zwrotnych oraz wszelkie prawa własności intelektualnej w nich zawarte. Ponadto Użytkownik niniejszym udziela nam wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej, darmowej, podlegającej cesji, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie, powielanie, wyświetlanie, tworzenie dzieł pochodnych, sporządzanie, sprzedaż, import, eksport lub inne wykorzystywanie takich Informacji zwrotnych. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego wynagrodzenia, rekompensaty ani zwrotu kosztów w związku z taką Informacją zwrotną lub przyznaniem praw do nich. Przekazując takie Informacje zwrotne, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (a) Informacja zwrotna nie zawiera informacji poufnych lub zastrzeżonych Użytkownika ani informacji poufnych lub zastrzeżonych jakiejkolwiek strony trzeciej; (b) nie jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do Informacji zwrotnej; (c) jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania lub ujawniania (bądź rezygnacji z wykorzystywania lub ujawniania) wszelkich Informacji zwrotnych w dowolnym celu, w dowolny sposób, na dowolnych nośnikach na całym świecie; oraz (d) możemy już rozważać lub opracowywać materiały podobne do Informacji zwrotnych.

11. Zabronione materiały i dopuszczalne wykorzystanie: Witryna internetowa jest dostępna do wglądu i korzystania z niej przez Użytkownika wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika lub związane z jego kontem, które według naszego wyłącznego i absolutnego uznania: (a) naruszają niniejsze Warunki; (b) naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, ustawy, nakazy sądowe, rozporządzenia lub zarządzenia (w tym, bez ograniczeń, te regulujące kontrolę eksportu, ochronę konsumentów, nieuczciwe lub oszukańcze praktyki oraz fałszywe reklamy); (c) ograniczają, hamują, zakłócają, przerywają, blokują lub uniemożliwiają dostęp do lub korzystanie z Witryny internetowej przez jakąkolwiek osobę; lub (d) poprzez korzystanie z Witryny internetowej znieważają, zniesławiają, nękają, oczerniają, dyskredytują lub zastraszają innego użytkownika Witryny internetowej lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, są surowo zabronione. Użytkownikowi NIE wolno również:

12. Skargi dotyczące naruszenia praw autorskich: Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem właściciela praw autorskich i uważa, że jakiekolwiek treści naruszają jego prawa autorskie, należy powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość na adres legal@astriatx.com.

13. Bezpieczeństwo: Niektóre części Witryny internetowej mogą wymagać od Użytkownika podania danych logowania w celu uzyskania dostępu, w tym nazwy użytkownika lub innego identyfikatora rejestracji oraz hasła („Dane logowania”). Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich Danych logowania i ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki użycia jego Danych logowania oraz za wszelkie związane z tym opłaty, niezależnie od tego, czy zostały one przez niego upoważnione czy też nie.

14. Korzystanie z telefonów komórkowych i Internetu Korzystając z Witryny internetowej za pośrednictwem telefonu komórkowego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do korzystania z Witryny internetowej będą miały zastosowanie standardowe stawki za wiadomości SMS, MMS i/lub transmisję danych dostawcy usług łączności bezprzewodowej lub Internetu. Korzystając z Witryny internetowej, Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny internetowej. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem dowolnego urządzenia mobilnego lub innego urządzenia bezprzewodowego, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do Witryny internetowej, oraz że jest upoważniony do zatwierdzania wszystkich powiązanych wiadomości SMS, MMS i opłat za transmisję danych.

15. Lokalizacja i prawo właściwe: Użytkownik zgadza się, że prawo stanu Massachusetts, bez odniesienia do zasad wyboru prawa, będzie regulować niniejsze Warunki i wszelkie spory o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać między Użytkownikiem a spółką Astria w związku z Witryną internetową. Spółka Astria nie gwarantuje, że informacje zawarte w Witrynie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do Witryny internetowej spółki Astria z terytoriów, na których zawartość Witryny internetowej spółki Astria może być nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które decydują się na uzyskanie dostępu do Witryny internetowej spółki Astria z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa lokalnego.

16. Naruszenia i dodatkowe zasady: Spółka Astria zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy prawa i na zasadzie słuszności w przypadku naruszenia zasad i przepisów określonych w niniejszej Witrynie internetowej, w tym prawo do zablokowania dostępu do Witryny z określonego adresu internetowego.

17. Wypowiedzenie: Niezależnie od niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo, bez powiadomienia i według własnego uznania, do wypowiedzenia Użytkownikowi licencji na korzystanie z Witryny oraz do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do Witryny i korzystania z niej.

18. Komunikacja między spółką Astria a Użytkownikiem: Odwiedzając Witrynę internetową lub wysyłając do nas wiadomości e-mail, Użytkownik komunikuje się z nami drogą elektroniczną i wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Możemy komunikować się z Użytkownikiem poprzez: (a) pocztę elektroniczną na adres e-mail Użytkownika wskazany w komunikacji z nami, (b) zamieszczanie ogólnych powiadomień w Witrynie internetowej lub (c) zamieszczanie wiadomości wyświetlanych Użytkownikowi po zalogowaniu się do Witryny internetowej lub uzyskaniu do niej dostępu. Użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi takie komunikaty muszą mieć formę pisemną.

19. Zawiadomienia; Dane kontaktowe: Wszelkie zawiadomienia, żądania i inna komunikacja na mocy niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą skuteczne z chwilą ich otrzymania, z zastrzeżeniem, że możemy przekazać Użytkownikowi zawiadomienie, publikując ogłoszenia w Witrynie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail na adres e-mail, który jest aktualnie powiązany z jego kontem, jeśli takie posiada, lub w inny sposób przewidziany w punkcie 18 (Komunikacja między spółką Astria a Użytkownikiem) powyżej. Każde takie powiadomienie e-mail zostanie uznane za doręczone w dniu jego wysłania. Z wyjątkiem przypadków określonych w następnym zdaniu, wszelkie zawiadomienia do nas o charakterze prawnym będą miały formę pisemną i będą wysyłane przesyłką poleconą pierwszej klasy pocztą amerykańską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109

Wszelkie zawiadomienia dotyczące praw autorskich lub innych kwestii związanych z naruszeniem własności intelektualnej należy przesyłać zgodnie z naszą polityką dotyczącą własności intelektualnej opisaną powyżej pod nagłówkiem „Skargi dotyczące naruszenia praw autorskich”. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy skontaktować się z nami pod adresem legal@astriatx.com lub adresem wskazanym powyżej.

20. Cesja: Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do cesji lub przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

21. Nieważność oferty w lokalizacjach, w których są zabronione: Spółka Astria zastrzega sobie prawo do ograniczenia sprzedaży lub korzystania z naszych produktów bądź usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji bądź w inny sposób. Wszelkie oferty złożone w Witrynie internetowej są nieważne w lokalizacjach, w których są zabronione.

22. Rozdzielność postanowień: Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność, a nieważne postanowienie zostanie częściowo wykonane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, aby zrealizować cel niniejszych Warunków.