Informacja o ochronie prywatności na Witrynie internetowej

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2023 r.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej www.astriatx.com (dalej „Witryna internetowa”).

Spółka Astria Therapeutics, Inc. (dalej „spółka Astria”, „my” lub „nas”) szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą Witrynę internetową. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności określa nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które identyfikują osobę fizyczną, odnoszą się do niej, opisują ją, mogą być z nią powiązane lub mogą zostać z nią połączone, bezpośrednio lub pośrednio, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, które Użytkownik może podać podczas korzystania z Witryny internetowej spółki Astria.

Spółka Astria Therapeutics, jako Administrator danych osobowych, zobowiązała się do przestrzegania:

Celem niniejszej Informacji o ochronie prywatności jest zapewnienie przez spółkę Astria, że Użytkownik rozumie, jakie dane osobowe są gromadzone na jego temat, w jaki sposób jego dane osobowe są wykorzystywane i w jaki sposób są one chronione.

Ogólne ostrzeżenie i korzystanie z mediów społecznościowych

Dostęp do Witryny internetowej oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika niniejszej Informacji o ochronie prywatności (zwanej dalej „Informacją”), a także ogólnych warunków korzystania z Witryny internetowej oraz Informacji o korzystaniu z plików cookie.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższymi informacjami i upoważnia spółkę Astria do przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Informacji, danych osobowych, które przekazuje za pośrednictwem Witryny internetowej.

Informacja ta ma zastosowanie do wszystkich stron hostowanych w Witrynie internetowej. Nie dotyczy to stron obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, do których spółka Astria może się odnosić i których polityki prywatności mogą się różnić. Tym samym, spółka Astria nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane przetwarzane na tych stronach internetowych lub przez nie. Niniejsza Informacja dotyczy również wszelkich innych stron internetowych prowadzonych przez spółkę Astria, w tym naszych stron firmowych w serwisach Facebook, X (dawniej Twitter), Instagram, LinkedIn, YouTube i TikTok.

Należy zauważyć, że w przypadku korzystania z mediów społecznościowych spółka Astria będzie współadministratorem wraz z serwisami Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube i TikTok wyłącznie w zakresie następujących działań: uzyskiwanie dostępu i przetwarzanie zbiorczych danych statystycznych dostarczanych przez wykorzystywane platformy mediów społecznościowych. W przypadku jakiegokolwiek innego przetwarzania na platformach, platformy mediów społecznościowych będą uważane za wyłącznych Administratorów danych, z wyjątkiem publikacji publikowanych przez spółkę Astria, gdy zawierają one dane osobowe.

Serwisy YouTube, TikTok, Facebook, w tym Instagram, oraz LinkedIn sporządziły aneks do swoich umów z użytkownikami mający zastosowanie do stron firmowych w odniesieniu do przetwarzania, które wykonują wspólnie z nami w charakterze współadministratorów. Taka umowa nie jest obecnie dostępna w serwisie X.

1. W jakim celu, w jaki sposób i jak długo gromadzimy dane osobowe Użytkownika?

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, musimy przetwarzać jeden lub kilka rodzajów danych osobowych. Będziemy je przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym spełnienia wszelkich wymogów prawnych.

W zależności od przypadku przetwarzanie będzie zatem przebiegać w następujący sposób:

Cele

Rodzaje danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Odpowiadanie na pytania Użytkownika (np. pytania dotyczące polityki rozszerzonego dostępu spółki Astria)

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Należy pamiętać, że inne Dane osobowe mogą być przetwarzane przez spółkę Astria w zależności od żądania Użytkownika i przekazanych nam informacji (w tym wszelkich załączników).

Przetwarzanie to opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na udzielaniu odpowiedzi na wnioski lub zapytania zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem różnych istniejących kanałów kontaktowych, gdy Użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoje dane osobowe, w tym za pośrednictwem naszych stron kontaktowych, stron dla inwestorów lub stron kariery.

Rozumiemy, że przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla Użytkownika w zakresie, w jakim umożliwia nam udzielenie odpowiedniej pomocy i odpowiedzi na zadane pytania.

Będziemy przetwarzać dane Użytkownika przez okres niezbędny do spełnienia jego żądania.

Wysyłanie Użytkownikowi newsletterów

Imię i nazwisko, adres e-mail

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Będziemy przetwarzać dane Użytkownika do momentu rezygnacji z subskrypcji lub anulowania subskrypcji newslettera.

Rozpatrywanie podań o pracę

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, życiorys, doświadczenie

Przetwarzanie to jest w takim przypadku oparte na naszym uzasadnionym interesie na potrzeby naszego procesu rekrutacji w celu zarządzania podaniami o pracę i ich rozpatrywania.

Rozumiemy, że przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla Użytkownika w zakresie, w jakim umożliwia mu uzyskanie zatrudnienia poprzez wysłanie podania z własnej inicjatywy lub udzielenie odpowiedzi na otrzymaną ofertę.

Będziemy przetwarzać dane Użytkownika przez okres niezbędny do rozpatrzenia jego podania. Obecnie podania mogą składać wyłącznie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail do spółki Astria.

Cele statystyczne

Zbiorcze dane statystyczne (np. strona firmowa w serwisach Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)

Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes w zrozumieniu wzorców odwiedzin naszej strony (np. ile razy nasza strona jest odwiedzana, z jakiego kraju,…).

Informacje statystyczne są przechowywane przez serwisy X, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube i w związku z tym podlegają ich polityce przechowywania. Możemy eksportować raporty statystyczne, ale gwarantujemy, że będą one miały formę anonimową.

Wykorzystywanie plików cookie do funkcjonowania naszej strony internetowej i zarządzania nią

Pliki cookie mogą w pewnych okolicznościach przechowywać dane osobowe, które mogą zawierać: adresy IP, typ przeglądarki, lokalizację, system operacyjny itp.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą Informacją o korzystaniu z plików cookie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Cookie-Erklärung.

2. Udostępnianie danych

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym.

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika naszym spółkom zależnym. Możemy również przekazywać dane osobowe Użytkownika zewnętrznym usługodawcom i dostawcom, którzy działają w naszym imieniu lub we współpracy z nami, aby zapewnić Użytkownikowi niektóre usługi i funkcje naszej Witryny internetowej oraz ułatwić nam komunikację z użytkownikami. Jednakże ci usługodawcy i dostawcy nie mają żadnego niezależnego prawa do wykorzystywania tych Danych, z wyjątkiem pomocy w dostarczaniu Użytkownikowi naszej Witryny internetowej. Spółka Astria zawarła umowy z następującymi Usługodawcami w celu zarządzania Witryną internetową, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika:

Należy pamiętać, że poszczególni konsultanci mogą również mieć dostęp do danych, gdy spółka Astria będzie potrzebować pomocy w odpowiadaniu na wiadomości e-mail. Spółka Astria zapewnia, że konsultanci przetwarzają dane Użytkownika wyłącznie w tym celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika, jak wyjaśniono powyżej, może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Spółka Astria musi zatem przestrzegać zasad przekazywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i dlatego zobowiązuje się, że:

Użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych (dane kontaktowe podano poniżej), jeśli chce uzyskać więcej informacji na temat mechanizmu wspierającego przekazywanie danych.

Poza naszymi spółkami zależnymi nie posiadamy obecnie spółki dominującej, spółek joint venture ani innych spółek pozostających pod wspólną kontrolą (zwanych łącznie „Podmiotami stowarzyszonymi”). W przyszłości możemy posiadać dodatkowe Podmioty stowarzyszone, w którym to przypadku możemy udostępniać niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika tym Podmiotom stowarzyszonym, a nasze Podmioty stowarzyszone będą z kolei zobowiązane do przestrzegania niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

W przypadku, gdy spółka Astria przejdzie transformację biznesową, taką jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż całości bądź części swoich aktywów, dane osobowe Użytkownika prawdopodobnie znajdą się wśród przekazywanych aktywów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przekazanie może nastąpić i że każdy nabywca spółki Astria lub jej aktywów może nadal wykorzystywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Możemy ujawnić informacje, które zebraliśmy od Użytkownika i na jego temat (w tym dane osobowe), jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu (a) przestrzegania odpowiednich przepisów prawa lub odpowiedzi na doręczone nam wezwania sądowe lub nakazy sądowe; (b) wyegzekwowania warunków jakiejkolwiek umowy, którą zawarliśmy z Użytkownikiem i wyegzekwowania postanowień Informacji o ochronie prywatności; lub (c) ochrony i obrony naszych praw lub naszej własności, praw lub własności innych użytkowników naszej Witryny internetowej lub podmiotów zewnętrznych.

3. W jaki sposób chronimy dane Użytkownika?

Spółka Astria zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa i prywatności przechowywanych informacji Użytkownika poprzez wdrożenie standardowych zabezpieczeń. Spółka Astria traktuje dane osobowe Użytkownika w sposób poufny i zapewnia wystarczający i odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

Jednak żadna firma, w tym spółka Astria, nie jest w stanie w pełni wyeliminować zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi. W związku z tym, chociaż spółka Astria podejmuje uzasadnione starania w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa, ale zobowiązujemy się do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu ograniczenia i wyeliminowania ryzyka.

4. Prawa użytkownika

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Należy pamiętać, że wszystkie te prawa nie są bezwzględne i będą oceniane indywidualnie dla każdego przypadku przez naszego inspektora ds. ochrony danych. Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych (dane kontaktowe podano poniżej).

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi, jeśli uważa, że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z RODO.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii: Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma miejsce zwykłego pobytu bądź miejsce pracy lub które jest miejscem domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe wszystkich organów można znaleźć w punkcie „Kontakt z nami” w niniejszej Polityce.

5. Ochrona prywatności dzieci

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy celowo danych osób poniżej 13. roku życia. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 13 lat, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny internetowej ani przesyłać do niej żadnych danych osobowych. Jeśli otrzymamy dane osobowe, w przypadku których stwierdzimy, że zostały przekazane przez dziecko w wieku poniżej 13 lat, postaramy się usunąć te dane tak szybko, jak to możliwe. Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek dane osobowe zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów, prosimy o kontakt pod adresem privacy@astriatx.com

6. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja wchodzi w życie z dniem wskazanym na górze niniejszej strony. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji. Należy regularnie powracać do niniejszej Informacji.

W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, zamieścimy stosowne powiadomienie w Witrynie internetowej. Dalsze korzystanie z Witryny internetowej po wprowadzeniu takich zmian oznacza, że Użytkownik rozumie i akceptuje te zmiany.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności należy skontaktować się z nami pod adresem, numerem telefonu lub numerem faksu podanymi poniżej:

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109, USA
+1 617.349.1971
+1 617.273.2637 (faks)

Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane na ten adres e-mail nie będą stanowić w świetle prawa zawiadomienia skierowanego do nas lub któregokolwiek z naszych członków zarządu, pracowników, pośredników lub przedstawicieli w jakiejkolwiek sytuacji, w której zawiadomienie nas jest wymagane na mocy umowy lub jakiegokolwiek prawa bądź regulacji.

Przedstawiciel ds. ochrony danych
Zgodnie z wymogami prawa spółka Astria wyznaczyła MyData-TRUST France, Valpark – rue Louis Duvant, 1 – 59220 Rouvignies (FRANCJA) na swojego przedstawiciela ds. ochrony danych w UE.

Inspektor ds. ochrony danych
Mieszkańcy Wielkiej Brytanii/UE: privacy@astriatx.com
Mieszkańcy krajów innych niż Wielka Brytania/UE: USPrivacy@Astriatx.com

Organ ochrony danych w UE
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Organ ochrony danych w Wielkiej Brytanii:
Information Commissioner’s Office (ICO)
https://ico.org.uk/