Podmínky použití

Datum poslední revize: 14. července 2022

Tyto Smluvní podmínky upravují používání těchto webových stránek (dále jen „Webové stránky“), které jsou webovými stránkami společnosti Astria Therapeutics, Inc. (dále jen „Astria“, „společnost Astria“ „my“, „nás“ nebo „náš/naše“) a našich přidružených společností.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY. TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ASTRIA, KTERÁ PODMIŇUJE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, PŘÍSTUPEM DO NICH NEBO STAHOVÁNÍM Z NICH VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A POTVRZUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SPOLEČNOSTI ASTRIA.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO PODMÍNKAMI NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NESOUHLASÍTE, NEMĚLI BYSTE NA WEBOVÉ STRÁNKY PŘISTUPOVAT ANI JE POUŽÍVAT.

Zásady ochrany osobních údajů; Úplná dohoda

Vaše soukromí je pro nás důležité. Doporučujeme vám, abyste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli našim postupům ochrany osobních údajů a mohli se informovaně rozhodnout o používání těchto Webových stránek. Používáním Webových stránek souhlasíte se všemi kroky, které podnikneme v souvislosti s vašimi informacemi v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Smluvní podmínky spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími podmínkami a zásadami, které jsou do nich začleněny odkazem, spolu s jakýmikoli právními upozorněními nebo jinými podmínkami zveřejněnými na Webových stránkách, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se Webových stránek.

Změny Smluvních podmínek

Astria může kdykoli změnit Webové stránky a pravidla a předpisy upravující jejich používání. Změny mohou být zveřejněny na Webových stránkách a jakékoli takové změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění změn na Webových stránkách. Pokračováním v používání Webových stránek po provedení takových změn vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami. Pokud s jakýmikoliv změnami nebo úpravami těchto Smluvních podmínek nesouhlasíte, je vaší jedinou možností přestat Webové stránky používat.

1. Rozsah použití: Astria vám umožní prohlížet a používat Webové stránky pomocí individuálního zařízení pro vaše informační, nekomerční použití. Není-li zde stanoveno jinak, nesmí být žádná část jakéhokoli obsahu nebo softwaru na Webových stránkách kopírována, stahována nebo ukládána do vyhledávacího systému za jakýmkoli jiným účelem, ani nesmí být dále šířena za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Astria. Berete na vědomí, že společnost Astria může přerušit, změnit nebo omezit používání Webových stránek z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění.

2. Žádné záruky: VEŠKERÝ OBSAH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JE VÁM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST ASTRIA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI JAKÉHOKOLI OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK. SAMI JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA OVĚŘENÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ PŘEDTÍM, NEŽ SE NA NĚ SPOLEHNETE. WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST ASTRIA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY, ŽE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ. JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA TO, ŽE PŘIJMETE VEŠKERÁ NEZBYTNÁ OPATŘENÍ, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE JAKÝKOLI OBSAH, KTERÝ MŮŽETE ZÍSKAT Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, NEOBSAHUJE VIRY.

VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEMUSÍ PLATIT V JURISDIKCÍCH, KTERÉ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK.

3. Omezení odpovědnosti; zproštění odpovědnosti: WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝKOLI OBSAH NA NICH POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ASTRIA, ZA SEBE A SVÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, SPONZORY, POSKYTOVATELE LICENCÍ A SVÉ NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÉ ŘEDITELE, ČLENY, ZAMĚSTNANCE NEBO ZÁSTUPCE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ ZALOŽENOU NA SMLOUVĚ, DELIKTU, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K TĚMTO WEBOVÝM STRÁNKÁM NEBO V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S NIMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE ASTRIA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, MIMO JINÉ VČETNĚ SPOLÉHÁNÍ SE JAKÉKOLI STRANY NA JAKÝKOLI OBSAH ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NEBO KTERÉ VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍMI NEBO ZPOŽDĚNÍM PŘI PŘENOSU INFORMACÍ K UŽIVATELI NEBO OD UŽIVATELE, PŘERUŠENÍM TELEKOMUNIKAČNÍHO SPOJENÍ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO VIRY, AŤ UŽ JSOU ZCELA NEBO ZČÁSTI ZPŮSOBENY NEDBALOSTÍ, ZÁSAHEM BOHA, PANDEMIÍ NEBO PODOBNÝMI UDÁLOSTMI, SELHÁNÍM TELEKOMUNIKACÍ, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K WEBOVÝM STRÁNKÁM NEBO SOUVISEJÍCÍM INFORMACÍM ČI PROGRAMŮM.

TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEBOVOU STRÁNKU, SPOLEČNOST ASTRIA A NAŠE SPONZORY, POSKYTOVATELE LICENCÍ, ŘEDITELE, AKCIONÁŘE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, AGENTY A DODAVATELE, JEJICH NÁSTUPCE A POSTUPNÍKY, JAKOŽ I VŠECHNY OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ OSOBY NEBO SUBJEKTY, ZBAVUJETE VŠECH PRÁV A NAVŽDY SE JICH VZDÁVÁTE, NÁROKŮ, STÍŽNOSTÍ, ŽALOB, POŽADAVKŮ, PŘÍČIN ŽALOBY, ŘÍZENÍ, ZÁVAZKŮ, POVINNOSTÍ, PRÁVNÍCH POPLATKŮ, NÁKLADŮ A VÝDAJŮ JAKÉKOLI POVAHY, AŤ UŽ ZNÁMÝCH ČI NEZNÁMÝCH, KTERÉ NYNÍ NEBO POZDĚJI VZNIKNOU, SOUVISEJÍ NEBO BUDOU SOUVISET S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU.

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V KALIFORNII, VZDÁVÁTE SE ČLÁNKU 1542 KALIFORNSKÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, KTERÝ ŘÍKÁ: „OBECNÉ ZPROŠTĚNÍ SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O KTERÝCH VĚŘITEL NEBO UVOLŇUJÍCÍ STRANA V DOBĚ PROVEDENÍ ZPROŠTĚNÍ NEVÍ NEBO NETUŠÍ, ŽE EXISTUJÍ V JEHO PROSPĚCH, A KTERÉ BY, KDYBY O NICH VĚDĚL, PODSTATNĚ OVLIVNILY JEHO VYROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM NEBO UVOLNĚNOU STRANOU“ (NEBO JAKÉKOLI ROVNOCENNÉ ZÁKONNÉ USTANOVENÍ S PODOBNÝM VÝZNAMEM NEBO ZÁMĚREM). POKUD JSTE OBYVATELEM JINÉHO STÁTU NEŽ KALIFORNIE, VÝSLOVNĚ SE VZDÁVÁTE PODMÍNEK A OCHRANY JAKÉHOKOLI ZÁKONA VAŠEHO STÁTU, KTERÝ MÁ PODOBNÝ VÝZNAM NEBO ZÁMĚR.

4. Odškodnění: Souhlasíte s tím, že nás, naše přidružené společnosti, sponzory, naše a jejich příslušné nezávislé dodavatele, poskytovatele služeb, konzultanty, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce a příslušné třetí strany (jako jsou poskytovatelé licencí, partneři a inzerenti) (společně dále jen „Odškodněné strany“) odškodníte a ochráníte před jakoukoli skutečnou nebo hrozící žalobou, požadavkem nebo nárokem, škodou, náklady, závazky a výdaji (mimo jiné včetně náhrady škody, částek za vypořádání a přiměřených poplatků za právní zastoupení) vznesenými proti kterékoli Odškodněné straně, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s: (a) vaším používáním Webových stránek, jejich obsahu, Uživatelského obsahu (jak je definován níže) nebo jakýchkoli jiných informací (včetně Zpětné vazby, jak je definována níže) dostupných na Webových stránkách; (b) vaším jednáním; (c) vaším neplněním vašich povinností podle těchto Smluvních podmínek (mimo jiné včetně porušení těchto Smluvních podmínek); a/nebo (d) vaším porušením práv jakékoli třetí strany.

5. Ochranné známky: Ochranné známky, loga a značky služeb (souhrnně „ochranné známky“) zobrazené na Webových stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Astria a dalších společností. Nic z toho, co je obsaženo na Webových stránkách, by nemělo být vykládáno jako udělení licence nebo práva k ochranným známkám, ať už implicitně, zprostředkovaně nebo jinak. Neoprávněné použití jakékoli ochranné známky může být porušením federálních a státních zákonů o ochranných známkách.

6. Autorská práva: Tyto Webové stránky jsou chráněny americkými a zahraničními zákony o autorských právech. S výjimkou informačního, osobního a nekomerčního použití, jak je povoleno výše, nesmíte bez písemného souhlasu společnosti Astria upravovat, reprodukovat nebo šířit design nebo rozvržení Webových stránek nebo jednotlivé části designu nebo rozvržení Webových stránek nebo loga společnosti Astria.

7. Odkazy na webové stránky třetích stran: Tyto Webové stránky společnosti Astria mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými stranami. Odkazované webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Astria a společnost Astria neodpovídá za obsah, který je k dispozici na jiných internetových stránkách odkazovaných na tyto Webové stránky. Takové odkazy neznamenají, že společnost Astria schvaluje materiály na jiných webových stránkách. Když opustíte Webové stránky, měli byste si být vědomi, že naše podmínky a zásady již neplatí. Měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně ochrany osobních údajů a postupů shromažďování údajů, všech webových stránek, na které přejdete z těchto Webových stránek. Aniž by tím byla omezena obecnost výše uvedeného, nejsme odpovědní za postupy týkající se ochrany soukromí nebo zabezpečení, které používají webové stránky třetích stran při shromažďování, ukládání, používání nebo zveřejňování vašich informací, a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

8. Žádné hluboké propojení: Souhlasíte s tím, že jste oprávněni navštěvovat a prohlížet si stránky těchto Webových stránek pouze pro svou osobní potřebu a že nebudete kopírovat, stahovat, publikovat, upravovat ani jinak šířit materiál na těchto Webových stránkách s výjimkou svého osobního použití, pokud vám to výslovně písemně nepovolíme. Souhlasíte také s tím, že nebudete na Webové stránky odkazovat za jakýmkoli účelem, pokud k tomu nebudete námi výslovně písemně oprávněni. Obsah a software na těchto Webových stránkách je naším majetkem nebo majetkem našich sponzorů, dodavatelů nebo poskytovatelů licencí a je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech. Na stránkách Webových stránek zveřejňujeme právní upozornění a různé tituly, které nelze odstranit. Prosíme, neodstraňujte toto upozornění ani tyto tituly, ani žádné další informace obsažené spolu s upozorněním a tituly.

9. Uživatelské příspěvky: Některé oblasti těchto Webových stránek vám mohou umožnit přístup k online fórům a odesílání e-mailů nebo jiné poskytování zpětné vazby společnosti Astria. Webové stránky poskytujeme výhradně jako poskytovatel služeb, jak je tento pojem definován různými zákony, včetně zákona Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA“) a článku 230 zákona Communications Decency Act („CDA“). Přestože v těchto Smluvních podmínkách zakazujeme určité činnosti, nekontrolujeme a neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný vámi nebo jakoukoli třetí stranou („Uživatelský obsah“), ani za jakoukoli ztrátu nebo poškození tohoto obsahu, ani neodpovídáme za jakékoli chyby, pomluvy, urážky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti nebo vulgární výrazy, s nimiž se můžete setkat při používání Webových stránek. Webové stránky používáte na vlastní nebezpečí. Jako poskytovatel interaktivních služeb neneseme odpovědnost za žádná prohlášení, zobrazení nebo obsah poskytnutý našimi uživateli v jakékoli veřejné galerii, fóru, osobní domovské stránce nebo jiné interaktivní oblasti. Nejsme povinni kontrolovat, upravovat ani monitorovat jakýkoli Uživatelský obsah zveřejněný na Webových stránkách. Rovněž neschvalujeme, nepodporujeme, neprezentujeme, neschvalujeme, nesponzorujeme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli Uživatelského obsahu nebo Zpětné vazby (jak je definováno níže). Kromě toho si Astria vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, monitorovat, mazat, přesouvat nebo upravovat obsah, ať už celý nebo jeho část, zaslaný na fórum, který podle vlastního uvážení považuje za urážlivý, hanlivý, obscénní, porušující práva duševního vlastnictví, soukromí nebo jiná vlastnická práva, porušující tyto Smluvní podmínky nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Odesláním obsahu tímto udělujete společnosti Astria neodvolatelné právo používat, kopírovat, upravovat, publikovat, předvádět, přenášet a zobrazovat takový obsah prostřednictvím jakýchkoli médií v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Astria a vzdáváte se jakýchkoli morálních práv, která na takový obsah můžete mít. V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Astria může společnost Astria volně používat takový obsah, včetně jakýchkoli nápadů, konceptů, know-how nebo technik obsažených v takovém obsahu, nebo které jinak poskytnete prostřednictvím e-mailu nebo jiného média („Zpětná vazba“), a to z jakéhokoli důvodu.

10. Zpětná vazba: Veškerá Zpětná vazba se v maximálním rozsahu přípustném podle platných zákonů automaticky stává naším výhradním vlastnictvím a vy nám tímto výhradně a celosvětově postupujete veškerá práva, vlastnické právo a podíly na takové Zpětné vazbě, veškerá práva duševního vlastnictví v ní obsažená a jinak nám tímto udělujete trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, plně zaplacenou, bezplatnou, postoupitelnou a sublicencovatelnou licenci na používání, reprodukci, zobrazování, vytváření odvozených děl, výrobu, prodej, zadání výroby, prodej, dovoz, vývoz nebo jiné využití jakékoli takové zpětné vazby. V souvislosti s takovou Zpětnou vazbou nebo udělením práv k ní nemáte nárok na žádné potvrzení, kompenzaci nebo náhradu. Poskytnutím takové Zpětné vazby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) vaše Zpětná vazba neobsahuje vaše důvěrné nebo chráněné informace ani důvěrné nebo chráněné informace jakékoli třetí strany; (b) pokud jde o Zpětnou vazbu, nejsme vázáni žádnou povinností mlčenlivosti, výslovnou ani implicitní; (c) budeme oprávněni použít nebo zveřejnit (nebo se rozhodnout nepoužít nebo nezveřejnit) jakoukoli Zpětnou vazbu pro jakýkoli účel, jakýmkoli způsobem a v jakémkoli médiu po celém světě; a (d) můžeme mít něco podobného Zpětné vazbě, o čem se již uvažuje nebo co se vyvíjí.

11. Zakázané příspěvky a přijatelné použití: Webové stránky jsou vám k dispozici pro přístup a používání výhradně pro zákonné účely. Jakékoli jednání z vaší strany nebo v souvislosti s vaším účtem, o kterém se domníváme, že podle našeho vlastního uvážení: (a) porušuje tyto Smluvní podmínky; (b) porušuje jakýkoli platný zákon, soudní příkaz, nařízení nebo vyhlášku (mimo jiné včetně těch, které upravují kontrolu vývozu, ochranu spotřebitele, nekalé nebo klamavé praktiky a falešnou reklamu); (c) omezuje, brání, narušuje, zasahuje, omezuje nebo znemožňuje přístup k Webovým stránkám nebo jejich používání kýmkoli; nebo (d) prostřednictvím používání Webových stránek zneužívá, hanobí, obtěžuje, pomlouvá, znevažuje nebo vyhrožuje jinému uživateli Webových stránek nebo jakékoli jiné třetí straně, je přísně zakázáno. Rovněž NESMÍTE:

12. Stížnosti týkající se autorských práv: Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jeho zástupcem a domníváte se, že některý obsah porušuje vaše autorská práva, informujte nás prosím na adrese legal@astriatx.com.

13. Zabezpečení: Některé sekce Webových stránek vás mohou pro přístup vyzvat k zadání přihlašovacích údajů, které mohou zahrnovat uživatelské jméno nebo jiný registrační identifikátor a heslo („Přihlašovací údaje“). Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých Přihlašovacích údajů a jste zodpovědní za všechna použití svých Přihlašovacích údajů a za všechny případné související poplatky, ať už jste je schválili, nebo ne.

14. Používání mobilních telefonů a internetu: Používáním Webových stránek z mobilního telefonu berete na vědomí, že na používání Webových stránek se vztahují standardní sazby za SMS, MMS a/nebo data vašeho poskytovatele bezdrátových nebo internetových služeb. Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré poplatky, které vám vzniknou v důsledku používání Webových stránek. Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem nebo oprávněným uživatelem jakéhokoli mobilního nebo jiného bezdrátového zařízení, které používáte k přístupu na Webové stránky, a že jste oprávněni schválit všechny související poplatky za SMS, MMS a data.

15. Lokace a rozhodné právo: Souhlasíte s tím, že tyto Smluvní podmínky a veškeré spory jakéhokoli druhu, které by mohly vzniknout mezi vámi a společností Astria v souvislosti s Webovými stránkami, se budou řídit zákony státu Massachusetts, bez ohledu na jeho pravidla volby práva. Společnost Astria neprohlašuje, že informace na Webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech, a přístup na Webové stránky společnosti Astria z území, kde může být obsah Webových stránek společnosti Astria nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou přistupovat na Webové stránky společnosti Astria z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování platných místních zákonů.

16. Porušení a další zásady: Astria si vyhrazuje právo uplatnit všechny dostupné právní a soudní prostředky nápravy v případě porušení pravidel a předpisů uvedených na těchto Webových stránkách, včetně práva zablokovat přístup z určité internetové adresy na Webové stránky.

17. Ukončení: Bez ohledu na jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení ukončit vaši licenci k používání Webových stránek a zablokovat nebo zabránit budoucímu přístupu k Webovým stránkám a jejich používání.

18. Komunikace mezi společností Astria a vámi: Když navštívíte Webové stránky nebo nám pošlete e-maily, komunikujete s námi elektronicky a souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronická sdělení. Můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím: (a) e-mailem na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve vaší komunikaci s námi, (b) zveřejněním obecných oznámení na Webových stránkách nebo (c) zveřejněním zpráv, které se vám zobrazí při přihlášení nebo přístupu na Webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, zpřístupnění informací a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu těchto sdělení.

19. Oznámení; kontakty: Veškerá oznámení, požadavky a jiná sdělení podle těchto Smluvních podmínek musí mít písemnou formu a nabývají účinnosti okamžikem jejich obdržení s tím, že vám můžeme zaslat oznámení zveřejněním oznámení na Webových stránkách nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, která je aktuálně spojena s vaším účtem, pokud ji máte, nebo jak je jinak stanoveno v oddíle 18 (Komunikace mezi společností Astria a vámi) výše. Každé takové e-mailové oznámení vám bude považováno za doručené v den jeho odeslání. S výjimkou případů uvedených v následující větě musí mít všechna oznámení právní povahy písemnou formu a musí být zaslána doporučenou poštou první třídy na adresu:

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109, USA

Všechna oznámení týkající se porušení autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví se zasílají v souladu s našimi zásadami duševního vlastnictví popsanými výše v části „Stížnosti týkající se autorských práv“. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Smluvních podmínek, kontaktujte nás prosím na adrese legal@astriatx.com nebo na výše uvedené adrese.

20. Postoupení: Bez našeho předchozího písemného souhlasu nepostoupíte žádná svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Smluvních podmínek.

21. Neplatné tam, kde je to zakázáno: Astria si vyhrazuje právo omezit prodej nebo používání našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci či jinak. Jakákoli nabídka učiněná na Webových stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.

22. Oddělitelnost: Pokud bude některé ustanovení těchto Smluvních podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude mít zbývající ustanovení plnou platnost a účinnost a neplatné ustanovení bude částečně vymáháno v maximálním rozsahu povoleném zákonem, aby se dosáhlo účelu těchto Smluvních podmínek.