Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách

Poslední aktualizace: 12. září 2023

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů souvisejících s používáním webových stránek www.astriatx.com (dále jen „Webové stránky“).

Společnost Astria Therapeutics, Inc. (dále jen „Astria“, „společnost Astria“ „my“, „nás“ nebo „náš/naše“) respektuje soukromí všech osob, které navštíví naše webové stránky. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů stanoví naše postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které identifikují, týkají se, popisují, lze je z rozumného důvodu spojit nebo by mohly být z rozumného důvodu spojeny, přímo či nepřímo, s fyzickou osobou, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, které můžete poskytnout při používání webových stránek společnosti Astria.

Společnost Astria Therapeutics se jako správce osobních údajů zavázala dodržovat:

Tímto oznámením o ochraně osobních údajů chce společnost Astria zajistit, abyste rozuměli tomu, jaké osobní údaje o vás shromažďuje, jak vaše osobní údaje používá a jak je uchovává v bezpečí.

Obecné varování a používání sociálních sítí

Přístup na Webové stránky znamená, že plně a bezvýhradně přijímáte toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení“), jakož i obecné podmínky používání a Oznámení o souborech cookie.

Potvrzujete, že jste si přečetli níže uvedené informace, a zmocňujete společnost Astria, aby v souladu s ustanoveními tohoto Oznámení zpracovávala osobní údaje, které sdělíte na Webových stránkách.

Toto Oznámení platí pro všechny stránky umístěné na Webových stránkách. Neplatí pro stránky hostované třetími stranami, na které může Astria odkazovat a jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit. Astria proto nemůže nést odpovědnost za údaje zpracovávané na těchto webových stránkách nebo jimi. Toto Oznámení se vztahuje také na všechny další webové stránky, které může Astria provozovat, včetně našich firemních stránek na Facebooku, X (dříve známém jako Twitter), Instagramu, LinkedIn, Youtube a TikTok.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jde o používání sociálních médií, Astria bude společným správcem se společnostmi Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Youtube a TikTok pouze pro následující činnosti: přístup a zpracování statistických souhrnných údajů poskytnutých používanými platformami sociálních médií. V případě jakéhokoli jiného zpracování na platformách se platformy sociálních médií považují za jediné správce údajů, s výjimkou publikování zveřejněných společností Astria, pokud obsahují osobní údaje.

Youtube, TikTok, Facebook, včetně Instagramu, a LinkedIn vytvořily „dodatek“ ke svým uživatelským smlouvám pro firemní stránky pro zpracování, pro které jsou s námi společnými správci. Takovou dohodu X v současné době neposkytuje.

1. Proč, jak a na jak dlouho shromažďujeme vaše osobní údaje?

V závislosti na účelu, pro který vaše osobní údaje zpracováváme, musíme zpracovávat jeden nebo více typů osobních údajů. Nebudeme je uchovávat déle, než je nutné k naplnění účelu, pro který jsme je shromáždili, včetně případných zákonných požadavků.

V závislosti na konkrétním případu se proto postupuje následovně:

Účely

Typy osobních údajů

Právní základ

Doba uchovávání

Odpovědi na vaše dotazy (např. dotazy týkající se politiky rozšířeného přístupu společnosti Astria)

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo

Upozorňujeme, že Astria může zpracovávat i další osobní údaje v závislosti na vaší žádosti a informacích, které nám poskytnete (včetně případných příloh).

Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu odpovědět na vaše žádosti nebo dotazy vznesené prostřednictvím různých existujících kontaktních kanálů, když se nám rozhodnete poskytnout své osobní údaje, a to i prostřednictvím našich kontaktních, investorských nebo kariérních stránek.

Jsme si vědomi toho, že zpracování těchto údajů je pro vás přínosné také v tom smyslu, že nám umožňuje vám adekvátně pomoci a odpovědět na vznesené dotazy.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti.

Zasílání newsletterů

Jméno, e-mailová adresa

Toto zpracování je založeno na vašem souhlasu.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit bez jakýchkoli nákladů.

Vaše údaje budeme zpracovávat, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte nebo jej nezrušíte.

Žádost o zaměstnání

Jméno, e-mail, adresa, životopis, zázemí

Toto zpracování je pak založeno na našem oprávněném zájmu pro účely našeho náborového procesu za účelem správy a přezkoumání žádostí o zaměstnání.

Jsme si vědomi toho, že zpracování těchto údajů je pro vás přínosné i do té míry, že vám umožní získat práci spontánním podáním žádosti nebo odpovědí na nabídku.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti. V současné době je možné podávat žádosti pouze pro rezidenty v USA. Z odběru se můžete odhlásit zasláním e-mailu společnosti Astria.

Statistické účely

Souhrnné statistické údaje (např. stránka společnosti na Twitteru, Facebooku, Instagramu, LinkedIn).

Domníváme se, že máme oprávněný zájem porozumět způsobu, jakým je naše stránka navštěvována (např. kolikrát je naše stránka navštívena, z jaké země atd.).

Statistické informace jsou ukládány společnostmi X, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok a YouTube, a proto podléhají jejich zásadám uchovávání. Můžeme exportovat statistické zprávy, ale zaručujeme, že pouze v anonymní podobě.

Používání souborů cookie pro fungování a správu našich webových stránek

Soubory cookie mohou za určitých okolností ukládat osobní údaje, které mohou zahrnovat: IP adresy, typ prohlížeče, lokalitu, operační systém atd.

Další informace naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.

Podívejte se prosím na naše Oznámení o souborech cookie.

2. Sdílení údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme ani s nimi neobchodujeme s externími stranami.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim dceřiným společnostem. Vaše osobní údaje můžeme také poskytnout poskytovatelům služeb a dodavatelům třetích stran, kteří pracují naším jménem nebo s námi, aby vám poskytli některé služby a funkce našich webových stránek a pomohli nám komunikovat s našimi uživateli. Tito poskytovatelé služeb a dodavatelé však nemají žádné nezávislé právo tyto údaje používat, kromě toho, že nám pomáhají poskytovat vám naše Webové stránky. Astria uzavřela smlouvu s následujícími poskytovateli služeb pro správu webových stránek, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům:

Vezměte prosím na vědomí, že jednotliví konzultanti mohou mít přístup k údajům také v případě potřeby pomoci společnosti Astria s odpovědí na e-maily. Astria zajistí, aby konzultanti zpracovávali vaše údaje výhradně za tímto účelem a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Sdílení vašich osobních údajů, jak je vysvětleno výše, může zahrnovat přenos osobních údajů do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Astria se proto zavazuje dodržovat pravidla pro předávání údajů podle platných zákonů o ochraně osobních údajů, a proto zajišťuje:

Pokud chcete získat více informací o mechanismu podpory přenosu údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje níže).

Kromě dceřiných společností nemáme v současné době žádnou mateřskou společnost, společné podniky ani jiné společnosti pod společnou kontrolou (dále jen „Přidružené společnosti“). V budoucnu můžeme mít další Přidružené společnosti a v takovém případě můžeme s těmito Přidruženými společnostmi sdílet některé nebo všechny vaše osobní údaje a naše Přidružené společnosti budou povinny dodržovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů.

V případě, že společnost Astria projde obchodní transformací, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej celého jejího majetku nebo jeho části, budou vaše osobní údaje pravděpodobně patřit mezi převedená aktiva. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že jakýkoli nabyvatel společnosti Astria nebo jejích aktiv může nadále používat vaše osobní údaje v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Informace, které jsme od vás a o vás shromáždili (včetně osobních údajů), můžeme zveřejnit, pokud se v dobré víře domníváme, že takové zveřejnění je nezbytné k (a) dodržení příslušných zákonů nebo k reakci na soudní obsílky nebo příkazy, které nám byly doručeny; (b) k prosazení jakékoli smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a k prosazení Oznámení o ochraně osobních údajů; nebo (c) k ochraně a obraně práv nebo majetku nás, ostatních uživatelů našich webových stránek nebo třetích stran.

3. Jak vaše údaje chráníme?

Společnost Astria se zavazuje chránit bezpečnost a soukromí vašich uložených informací zavedením standardních bezpečnostních opatření. Astria zachází s vašimi osobními údaji důvěrně a zajišťuje dostatečnou a přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uloženy za zabezpečenými sítěmi a má k nim přístup pouze omezený počet osob, které mají zvláštní přístupová práva k těmto systémům a jsou povinny zachovávat důvěrnost informací.

Žádná společnost, včetně společnosti Astria, však nemůže zcela eliminovat bezpečnostní rizika spojená s osobními údaji. Ačkoli tedy Astria vynakládá přiměřené úsilí na ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost, ale zavazujeme se zavést veškerá nezbytná opatření ke zmírnění a vyřešení rizik.

4. Vaše práva

Podle nařízení GDPR máte následující práva:

Upozorňujeme, že všechna tato práva nejsou absolutní a budou posuzována případ od případu naším pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pokud chcete uplatnit svá práva, dejte nám prosím vědět a kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje níže).

Máte také právo podat stížnost, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR.

Pokud jste občanem EHP nebo Spojeného království: Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státě Evropské unie, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde je místo údajného porušení.

Kontaktní údaje všech orgánů najdete v části „Kontaktujte nás“ těchto zásad.

5. Ochrana osobních údajů dětí

Záměrně neshromažďujeme ani neuchováváme údaje osob mladších 13 let. Pokud jste mladší 13 let, neměli byste tyto webové stránky používat ani na ně zasílat žádné osobní údaje. Pokud obdržíme osobní údaje, o kterých zjistíme, že je poskytlo dítě mladší 13 let, pokusíme se je co nejdříve vymazat. Pokud se domníváte, že nám byly osobní údaje předány bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@astriatx.com.

6. Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení je účinné od data uvedeného v horní části této stránky. Toto Oznámení můžeme čas od času změnit. Pravidelně se k tomuto Oznámení vracejte.

V případě, že provedeme podstatné změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, umístíme na Webové stránky příslušné oznámení. Vaše další používání Webových stránek po jakékoli takové revizi znamená, že jste s těmito změnami srozuměni a souhlasíte s nimi.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese, telefonním čísle nebo faxu.

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109, USA
+1 617.349.1971
+1 617.273.2637 (fax)

Vezměte prosím na vědomí, že komunikace na tuto e-mailovou adresu nepředstavuje právní oznámení nám nebo našim vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům nebo zástupcům v jakékoli situaci, kdy je oznámení nám vyžadováno smlouvou nebo zákonem či jiným předpisem.

Zástupce pro ochranu osobních údajů
Společnost Astria jmenovala svým zástupcem pro ochranu údajů v EU, jak to vyžaduje zákon, společnost MyData-TRUST France, Valpark –⁠ rue Louis Duvant, 1 –⁠ 59220 Rouvignies (FRANCIE).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Rezidenti Spojeného království / EU: privacy@astriatx.com
Obyvatelé zemí mimo Spojené království / EU: USPrivacy@Astriatx.com

Pro orgány EU pro ochranu údajů
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Pro Úřad pro ochranu osobních údajů Spojeného království:
Úřad komisaře pro informace (Information Commissioner’s Office, ICO)
https://ico.org.uk/