Условия за ползване

Дата на последната редакция: 14 юли 2022 г.

Настоящите Общи условия уреждат използването на този уебсайт („Уебсайт“), който е уебсайт на Astria Therapeutics, Inc. („Astria“, „ние“, „нас“, „наш“) и нашите свързани дружества.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ. ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И ASTRIA, КОЕТО ОБУСЛАВЯ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗТЕГЛЯТЕ УЕБСАЙТ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ASTRIA.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ИЛИ С УСЛОВИЯТА НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, НЕ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ.

Политика за поверителност; Цялостно споразумение

Поверителността Ви е важна за нас. Препоръчваме Ви да прочетете нашите Правила за поверителност, за да разберете практиките ни за поверителност, така че да можете да вземете информирано решение относно използването на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на Вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност. Настоящите Общи условия, заедно с Политиката за поверителност и всички други условия и политики, включени тук чрез позоваване, заедно с всички правни известия или други условия, публикувани на Уебсайта, представляват цялото споразумение между Вас и нас относно Уебсайта.

Промени в Общите условия

Astria може да променя Уебсайта и правилата и разпоредбите, уреждащи използването му, по всяко време. Модификации могат да бъдат публикувани на Уебсайта и всички такива промени или модификации ще влязат в сила веднага след публикуването на измененията на Уебсайта. Ако продължите да използвате Уебсайта след извършването на такива промени, ще приемете тези промени. Ако не сте съгласни с каквито и да било промени или изменения на настоящите Общи условия, единственият Ви изход е да спрете да използвате Уебсайта.

1. Обхват на употреба: Astria ще Ви позволи да разглеждате и използвате Уебсайта с отделно устройство за Ваша употреба с цел информация, но не и за нетърговски цели. Освен ако тук не е предвидено друго, никоя част от съдържанието или софтуера на Уебсайта не може да бъде копирана, изтегляна или съхранявана в система за извличане за каквато и да е друга цел, нито може да бъде преразпределяна за каквато и да е цел без изричното писмено разрешение на Astria. Разбирате, че Astria може да прекрати, промени или ограничи използването на Уебсайта по каквато и да е причина без предизвестие.

2. Няма гаранции: ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НИКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. ASTRIA НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, АКТУАЛНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УЕБСАЙТА. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОВЕРЯВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДИ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НЕЯ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ДОСТЪПНО НА УЕБСАЙТА, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ASTRIA НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ЗА ВЗЕМАНЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЗА ДА ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ УЕБСАЙТА, НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ.

ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ В ЮРИСДИКЦИИ, КОИТО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА НЯКОИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ.

3. Ограничение на отговорността; Освобождаване от отговорност: ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА Е НА Ваш СОБСТВЕН РИСК. ASTRIA, ОТ НАШЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА НАШИТЕ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, СПОНСОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И НАШИТЕ ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДИРЕКТОРИ, ЧЛЕНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ДОРИ АКО ASTRIA Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, РАЗЧИТАНЕ ОТ КОЯТО И ДА Е СТРАНА НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ИЛИ КОЕТО ВЪЗНИКВА ВЪВ ВРЪЗКА С ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ИЛИ ЗАКЪСНЕНИЯ В ПРЕДАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ИЛИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕКЪСВАНИЯ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ ВИРУСИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ПАНДЕМИИ ИЛИ ПОДОБНИ СЪБИТИЯ, СРИВ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, КРАЖБА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ, ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ СВЪРЗАНА С НЕГО ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРОГРАМИ.

С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ, ДА НЕ АНГАЖИРАТЕ И ЗАВИНАГИ ДА НЕ ОБВЪРЗВАТЕ УЕБСАЙТА, ASTRIA И НАШИТЕ СПОНСОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ, КАКТО И ТЕХНИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ НАСЛЕДНИЦИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, С ВСЯКАКЪВ ВИД ПРАВА, ИСКОВЕ, ЖАЛБИ, ДЕЛА, ИСКАНИЯ, МОТИВИ ЗА ИСКОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПАСИВИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪДЕБНИ ТАКСИ, РАЗХОДИ И ПЛАЩАНИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕИЗВЕСТНИ, КОИТО СЕГА ИЛИ ПО-КЪСНО ПРОИЗТИЧАТ ОТ, СЕ ОТНАСЯТ ДО ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА КАЛИФОРНИЯ, ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ РАЗДЕЛ 1542 ОТ ГРАЖДАНСКИЯ КОДЕКС НА КАЛИФОРНИЯ, КОЙТО ГЛАСИ: „ОБЩОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НЕ ОБХВАЩА ВЗЕМАНИЯ, ЗА КОИТО КРЕДИТОРЪТ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАЩАТА СТРАНА НЕ ЗНАЕ ИЛИ НЕ ПОДОЗИРА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ В НЕЙНА ПОЛЗА КЪМ МОМЕНТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО И КОИТО, АКО СА МУ/Й ИЗВЕСТНИ, БИХА ЗАСЕГНАЛИ СЪЩЕСТВЕНО НЕГОВОТО ИЛИ НЕЙНОТО УРЕЖДАНЕ С ДЛЪЖНИКА ИЛИ ОСВОБОДЕНАТА СТРАНА“ (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАКОНОВА РАЗПОРЕДБА С ПОДОБЕН СМИСЪЛ ИЛИ НАМЕРЕНИЕ). АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ЩАТ, РАЗЛИЧЕН ОТ КАЛИФОРНИЯ, ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ УСЛОВИЯТА И ЗАЩИТАТА НА ВСЕКИ ЗАКОН НА СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА, КОЙТО ИМА ПОДОБЕН СМИСЪЛ ИЛИ НАМЕРЕНИЕ.

4. Обезщетяване: Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и предпазвате нас, нашите свързани дружества, спонсори и нашите и съответните им независими изпълнители, доставчици на услуги, консултанти, директори, длъжностни лица, служители и представители, както и приложимите трети страни (като лицензодатели, партньори и рекламодатели) (наричани заедно „Обезщетените страни“) от и срещу всякакви действителни или евентуални дела, искания или искове, щети, разходи, задължения и разходи (включително, но не само, обезщетения за вреди, суми за уреждане и разумни адвокатски хонорари), предявени срещу обезщетени страни, произтичащи от или свързани с: (а) използването на Уебсайта, съдържанието по-долу, потребителското съдържание (както е определено по-долу) или всяка друга информация (включително Обратна връзка, както е определено по-долу), налична на Уебсайта; (б) Вашето поведение; (в) неизпълнение от Ваша страна на задълженията Ви по настоящите Общи условия (включително, но не само, Вашето нарушение на настоящите Общи условия); и/или (г) Ваше нарушение на правата на трета страна.

5. Търговски марки: Търговските марки, логата и марките за услуги (наричани общо „търговски марки“), показани на Уебсайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Astria и други. Нищо, съдържащо се в Уебсайта, не трябва да се тълкува като предоставяне, косвено, на принципа на естопел или по друг начин, на лиценз или право върху и върху търговските марки. Неоторизираното използване на която и да е търговска марка може да бъде нарушение на федералните и държавните закони за търговските марки.

6. Авторски права: Този уебсайт е защитен от американските и чуждестранните закони за авторското право. С изключение на Вашата информационна, лична, нетърговска употреба, както е разрешено по-горе, нямате право да променяте, възпроизвеждате или разпространявате дизайна или оформлението на Уебсайта или отделни раздели от дизайна или оформлението на Уебсайта или логата на Astria, без писменото разрешение на Astria.

7. Връзки към уебсайтове на трети страни: Този уебсайт на Astria може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други страни. Уебсайтовете с връзка към тях не са под контрола на Astria и Astria не носи отговорност за съдържанието, достъпно на други интернет сайтове, свързани с този уебсайт. Такива връзки не означават, че Astria одобрява материали на друг уебсайт. Когато напускате Уебсайта, трябва да сте наясно, че нашите условия и политики вече не са валидни. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който навигирате от този уебсайт. Без да се ограничава общият характер на гореизложеното, ние не носим отговорност и нямаме контрол върху практиките за поверителност или сигурност на събирането, съхранението, използването или разкриването на Вашата информация от уебсайтове на трети страни.

8. Без дълбоко свързване: Вие се съгласявате, че имате право да посещавате и разглеждате страници от този уебсайт само за Ваша лична употреба и че няма да дублирате, изтегляте, публикувате, променяте или разпространявате по друг начин материалите на този уебсайт, освен за Ваша лична употреба, освен ако нямате изрично писмено разрешение от нас да го направите. Вие също така се съгласявате да не поставяте дълбоки връзки към Уебсайта за каквито и да било цели, освен ако не сте изрично упълномощени от нас писмено за това. Съдържанието и софтуерът на този уебсайт са наша собственост или тази на нашите спонсори, доставчици или лицензодатели и са защитени от американските и международните закони за авторското право. Публикуваме правно известие и различни упоменавания на страниците на Уебсайта, които не могат да бъдат премахнати. Моля, не премахвайте това известие или тези упоменавания, или всяка допълнителна информация, съдържаща се заедно с известията и упоменаванията.

9. Информация, подадена от потребители: Някои области на този уебсайт могат да Ви позволят да получите достъп до онлайн форуми и да изпращате имейли или по друг начин да предоставяте Обратна връзка на Astria. Ние предоставяме Уебсайта единствено като доставчик на услуги, тъй като този термин е дефиниран от различни закони, включително Закона за авторските права в цифровото хилядолетие от 1998 г. („DMCA“) и раздел 230 от Закона за благоприличието на комуникациите („CDA“). Като такива, въпреки че забраняваме определени дейности в настоящите Общи условия, ние не контролираме и не поемаме отговорност за каквото и да е съдържание, публикувано, съхранявано или качено от Вас или трета страна („Потребителско съдържание“), или за загуби или щети за него, нито носим отговорност за грешки, клевета, обругаване, обида, пропуски, лъжи, неприличие или ругатни, които може да срещнете при използването на Уебсайта. Използването на Уебсайта е на Ваш собствен риск. Като доставчик на интерактивни услуги, ние не носим отговорност за изявления, представяния или съдържание, предоставени от нашите потребители в която и да е публична галерия, форум, лична начална страница или друга интерактивна зона. Ние нямаме задължение да преглеждаме, редактираме или наблюдаваме каквото и да е Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта. Ние също така не подкрепяме, поддържаме, представляваме, одобряваме, спонсорираме или гарантираме пълнотата, истинността, точността или надеждността на всякакво потребителско съдържание или Обратна връзка (както е определено по-долу). В допълнение, Astria си запазва правото, но няма задължение, да наблюдава, изтрива, премества или редактира съдържание, изцяло или частично, изпратено до форумите, което по свое усмотрение счита за обидно, клеветническо, нецензурно, в нарушение на интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други права на собственост, в нарушение на тези общи условия или по някаква друга причина.

С изпращането на съдържание, Вие предоставяте на Astria неотменимото право да използва, копира, променя, публикува, изпълнява, предава и показва такова съдържание чрез всякаква медия в съответствие с Политиката за поверителност на Astria и се отказвате от всякакви морални права, които може да имате върху такова съдържание. Съгласно Политиката за поверителност на Astria, Astria е свободна да използва такова съдържание, включително всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такова съдържание, или които по друг начин предоставяте по имейл или друг носител („Обратна връзка“), по каквато и да е причина.

10. Обратна връзка: Цялата Обратна връзка, до максималната степен, допустима съгласно приложимите закони, автоматично ще стане наша единствена собственост и с настоящото Вие ни прехвърляте, изключително и в целия свят, всички права, право на собственост и интереси в такава Обратна връзка, всички права на интелектуална собственост, въплътени в нея, а в противен случай ни предоставяте вечен, неотменим, в световен мащаб, напълно изплатен, безвъзмезден, прехвърляем, подлежащ на сублицензиране лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, създаване на производни произведения чрез създаване, продажба, изработка, разпродажба, внос, експорт или по друг начин експлоатиращи всяка такава Обратна връзка. Нямате право на потвърждение, компенсация или възстановяване във връзка с такава Обратна връзка или предоставяне на права за същото. Предоставяйки такава Обратна връзка, Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (а) Вашата Обратна връзка не съдържа Ваша поверителна или фирмена информация или поверителна или фирмена информация на трета страна; (б) ние нямаме никакво задължение за поверителност, изрично или подразбиращо се, по отношение на Обратната връзка; (в) ще имаме право да използваме или разкриваме (или да не използваме или разкриваме) каквато и да е Обратна връзка за каквато и да е цел, по какъвто и да е начин, във всяка световна медия; и (г) може да имаме нещо подобно на Обратната връзка, която вече е в процес на разглеждане или е в процес на разработка.

11. Забранени подавания и приемлива употреба: Уебсайтът е достъпен за достъп и използване от Вас единствено за законни цели. Всяко действие от Ваша страна или свързано с Вашия акаунт, за което вярваме, по наше единствено и абсолютно усмотрение: (а) нарушава настоящите Общи условия; (б) нарушава приложим закон, устав, съдебна заповед, наредба или разпореждане (включително, без ограничение, тези, уреждащи контрола върху износа, защитата на потребителите, нелоялните или измамни практики и фалшивата реклама); (в) ограничава, възпрепятства, нарушава, пречи, ограничава или предотвратява достъпа или използването на който и да е от Уебсайта; или (г) чрез използването на Уебсайта, злоупотребява, позори, тормози, клевети, омаловажава или заплашва друг потребител на Уебсайта или друга трета страна, е строго забранено. Също така не можете:

12. Жалби за авторски права: Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други лица. Ако сте собственик на авторски права или техен представител и смятате, че някое съдържание нарушава Вашите авторски права, моля, уведомете ни на legal@astriatx.com.

13. Сигурност: Някои секции на Уебсайта могат да Ви подканят за информация за вход за достъп, която може да включва потребителско име или друг идентификатор за регистрация и парола („Идентификационни данни за вход“). Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на Вашите идентификационни данни за вход и сте отговорни за всяко използване на Вашите идентификационни данни за вход, както и всички свързани с тях такси, ако има такива, независимо дали са упълномощени от Вас или не.

14. Използване на мобилни устройства и интернет: Използвайки Уебсайта от мобилния си телефон, Вие разбирате, че стандартните тарифи за SMS, MMS и/или данни на Вашия доставчик на безжични или интернет услуги ще се прилагат за използването на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате да носите отговорност за всички такси, които са възникнали в резултат на използването на Уебсайта. С настоящото Вие декларирате и гарантирате, че сте собственик или упълномощен потребител на всяко мобилно или друго безжично устройство, което използвате за достъп до Уебсайта, и че сте упълномощени да одобрявате всички свързани SMS, MMS и такси за данни.

15. Местоположение и Приложимо право: Вие се съгласявате, че законите на Общността на Масачузетс, без позоваване на нейните правила за избор на закон, ще уреждат тези Общи условия и всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между Вас и Astria във връзка с Уебсайта. Astria не дава никакви гаранции, че информацията в Уебсайта е подходяща или налична за използване на други места, а достъпът до Уебсайта на Astria от територии, където съдържанието на Уебсайта на Astria може да е незаконно, е забранен. Тези, които изберат да получат достъп до Уебсайта на Astria от други места, правят това по своя собствена инициатива и са отговорни за спазването на приложимите местни закони.

16. Нарушения и допълнителни политики: Astria си запазва правото да търси всички средства за защита, налични по закон и в справедливост, за нарушения на правилата и разпоредбите, изложени в този уебсайт, включително правото да блокира достъпа от определен интернет адрес до Уебсайта.

17. Прекратяване: Независимо от някое от тези Общи условия, ние си запазваме правото, без предизвестие и по наше усмотрение, да прекратим лиценза Ви за използване на Уебсайта и да блокираме или предотвратим бъдещ достъп до и използване на Уебсайта.

18. Комуникации между Astria и Вас: Когато посещавате Уебсайта или изпращате имейли до нас, Вие комуникирате с нас по електронен път и се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Можем да комуникираме с Вас чрез: (а) имейл на Вашия имейл адрес, посочен в комуникацията Ви с нас, (б) публикуване на общи известия на Уебсайта или (в) публикуване на съобщения, които Ви се показват, когато влезете или осъществите достъп до Уебсайта. Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат в писмена форма.

19. Уведомления; Контакти: Всички уведомления, искания и други съобщения по-долу са в писмена форма и влизат в сила при получаването им, при условие че можем да Ви уведомим чрез публикуване на съобщения на Уебсайта или изпращане на имейл до Вас на имейл адреса, който понастоящем е свързан с Вашия акаунт, ако имате такъв, или както е предвидено по друг начин в Раздел 18 (Комуникации между Astria и Вас) по-горе. Всяко такова известие по електронната поща до Вас ще се счита за дадено в деня на изпращането му. С изключение на посоченото в следващото изречение, всички уведомления до нас от правно естество са в писмена форма и се изпращат чрез сертифицирана първокласна поща в САЩ, с поискана обратна разписка, на:

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109

Всички уведомления относно авторски права или други въпроси, свързани с нарушаване на интелектуална собственост, се изпращат в съответствие с нашата политика за интелектуална собственост, описана по-горе под заглавието „Жалби за авторски права“. Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас на или на legal@astriatx.com или на адреса, посочен по-горе.

20. Прехвърляне: Вие няма да прехвърляте никое от Вашите права и задължения по настоящите Общи условия без нашето предварително писмено съгласие. Ние си запазваме правото да възлагаме или прехвърляме нашите права и задължения съгласно настоящите Общи условия.

21. Невалидно, където е забранено: Astria си запазва правото да ограничи продажбата или използването на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция или по друг начин. Всяка оферта, направена на Уебсайта, е невалидна, когато е забранена.

22. Делимост: Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже невалидна или неприложима, тогава останалата част ще има пълна сила и ефект, а невалидната разпоредба ще бъде частично приложена до максималната степен, разрешена от закона за постигане на целта на настоящите Общи условия.